Prawomocne ustalenie nieważności umowy d. Getin Banku

Wyrokiem częściowym z 16 maja 2024 r. (V ACa 2008/23; Sędzia SA Alicja Fronczyk, Bogdan Świerczakowski, Joanna Piwowarun – Kołakowska, spr.) Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację syndyka od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 listopada 2021 r. (IV C 672/21), w którym to wyroku Sąd ustalił nieważność umowy zawartej z d. Getin Bankiem w 2006 r.

Sąd wskazał, że roszczenie o ustalenie nieważności umowy nie jest roszczeniem podlegającym wpisowi na listę wierzytelności i w związku z tym oddalił wniosek syndyka o zawieszenie postępowania do czasu ustalenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Co do istotny, to Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że umowa zawierała nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, bank nie poinformował w sposób rzetelny o ryzyku, a skutkiem tej nieuczciwości musi być nieważność całej umowy.

Wyrok ma charakter częściowy, gdyż roszczenie o zapłatę musi poczekać na rozstrzygnięcie co do wpisu na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Niemniej już teraz na podstawie tego wyroku będzie można usunąć wpis obciążający hipotekę oraz informacje w biurach informacji kredytowych.

Wyrok jest prawomocny, ale syndyk może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski. Postępowanie w II instancji trwało 31 miesięcy, a łącznie 96 miesięcy.