Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nie jest umową wzajemną

Dnia 20 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 139/22; SSA Marta Szerel) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 358/21 SSO Krekora Paweł) zmienił zaskarżony wyrok poprzez:

a. eliminację słów: „za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 360 000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł)”
b. zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok w którym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98 CHF wskutek uznania Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału.

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego przez powodów. Sąd uznał zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania. Sąd Okręgowy oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny w całości uznał argumentację strony powodowej zawartą w apelacji potwierdzając, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, co skutkowało oddaleniem zarzutu zatrzymania i uznaniem żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wezwania.

Sąd w całości oddalił apelację pozwanego. Sąd Apelacyjny potwierdził, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r zawiera klauzule abuzywne, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy.

Koszty procesu ponosi w całości bank.

Wyrok jest prawomocny, ale Bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną.
Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.