Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od doręczenia pozwu, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 746/22; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. (sygn. III C 1047/19) ustalający nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias i zasądzający na rzecz powodów ponad 128 tys. PLN i 53 tys. CHF. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 5 października 2019 r. do dnia zapłaty.

Sąd dokonał jedynie kosmetycznej zmiany i zasądził całość roszczenia o zapłatę na rzecz powoda z uwagi na dokonywanie faktycznych wpłat przez jednego z kredytobiorców, a kredytobiorcy nie byli małżeństwem. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów po 5.900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem I instancji, a także po 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Argumentacja pełnomocnika pozwanego nie znalazła uznania, ponieważ umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, co skutkuje upadkiem umowy.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bak zarzutu zatrzymania zgadzając się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone po upływie 7 dni od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.