Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG!

Dnia 3 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 517/22; SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. II C 954/19) ustalający nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias z sierpnia 2007 r. i zasądzający na rzecz powoda 166.736,27 PLN i 53.212,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dna 9 lipca 2019 do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w części w zakresie daty naliczania odsetek i uznał, że odsetki ustawowe za opóźnienie są należne od 9 września 2020 r. do dnia zapały (tj. od daty pouczenia powoda o konsekwencjach nieważności umowy). Dodatkowo Sąd w treści wyroku uwzględnił tzw. zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Argumentacja pełnomocnika pozwanego podniesiona w apelacji nie znalazła uznania, ponieważ umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, co skutkuje upadkiem umowy. Klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron i nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i transparentny dla konsumenta. Dodatkowo Sąd wskazał, że w umowie kredytowej ryzyko kursowe nie zostało rozłożone w sposób równomierny w uwagi na zabezpieczenie ryzyka kursowego po stronie banku i wystawienie powoda na niczym nieograniczone ryzyko kursowe.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.