Prawomocna wygrana z Millennium

Dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 723/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. (XXIV 897/17) co do nieważności umowy z sierpnia 2007 r. na kwotę ponad 700 tys PLN zawartej z Bankiem Millennium i oddalił apelację pozwanego banku.

Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd Odwoławczy podziela ustalenia Sądu I Instancji co do ustalenia nieważności umowy kredytu. Zgodnie z utrwalony orzecznictwem sądów powszechnych strona powodowa miała interes prawny, aby wystąpić z takim żądaniem. Sąd Apelacyjny przede wszystkim nieważność umowy wywodzi z faktu abuzywności postanowień, tj. naruszenia przez stronę pozwaną obowiązku informacyjnego o ryzyku kursowym. Ryzyko, którym zostali obciążeni powodowie poprzez zawarcie umowy kredytu miało charakter nieograniczony. Powodowie nie zostali na etapie zawierania umowy pouczeni w sposób zgodny ze standardami TSUE o konsekwencjach ekonomicznych i prawnych zawarcia umowy. W niniejszej sprawie nie ma możliwości konwalidacji umowy, zatem Sąd I Instancji słusznie ustalił upadek umowy.Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwaną zarzutu zatrzymania. Złożone wnioski dowodowe zostały złożone już po zamknięciu rozprawy, natomiast na etapie wcześniejszym strona pozwana nie wykazała, że w sposób skuteczny doszło do podniesienia tego zarzutu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.