Prawomocna przegrana mBanku

23 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 631/20; SSA Ewa Kaniok) oddalił w przeważającym zakresie apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 sierpnia 2020 r. (II C 680/17; SSR del Barbara Pyz Kędzierska). W wyroku Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu waloryzowanego z marca 2006 r. oraz aneksu „przewalutowującego” z lipca 2008 r. do umowy kredytu początkowo złotowego z 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot płaconych w CHF, podczas gdy kwoty w PLN zostały zaliczone na poczet spłaty kapitału kredytu zgodnie z popularną wtedy tzw. teorią salda. Kredytobiorcy nie złożyli apelacji od wyroku, natomiast wyrok został zaskarżony przez bank.

Jedyna zmiana dotyczyła terminu zasądzenia odsetek od części dochodzonego roszczenia, które Sąd Okręgowy błędnie zasądził od dnia wezwania przedsądowego, chociaż ta część roszczenia została zgłoszona dopiero w modyfikacji powództwa.Uzasadnienie wyroku na razie nie zostało sporządzone.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.