Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 maja 2022 r. sygn. akt VI ACa 646/21 (SSA Grzegorz Tyliński) na skutek apelacji kredytobiorców w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 czerwca 2021 r. sygn. akt XXV C 641/19 (SSO Edyta Bryzgalska) (oddalający powództwo kredytobiorców) poprzez:
1) ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z sierpnia 2007 r. zawarta między stronami jest nieważna;
2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 208.172,52 PLN oraz 55.403,30 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r. za jednoczesnym zwrotem bankowi bądź zabezpieczeniem kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu
3) oddalił powództwo w pozostałym zakresie
4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 11.800 PLN tytułem kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego;

II. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że podziela stanowisko powodów, że konstrukcja umowy oparta o mechanizm indeksacji kursami CHF swobodnie wyznaczanymi przez bank prowadzi do nieważności całej umowy. Sąd wskazał na abuzywność tych postanowień i utrwalone stanowisko w orzecznictwie, że po ich usunięciu umowa nie może być dalej wykonywana. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez pozwanego w trakcie postępowania przed Sądem II Instancji, wskazując przy tym, że Sąd Apelacyjny podziela pogląd, iż umowa kredytu ma charakter umowy wzajemnej.

W sprawie został również złożony wytyk co do Sędziego orzekającego w I Instancji, jednak Sąd Apelacyjny nie widział potrzeby aby zastosować tą instytucję wobec sędziego. Odmienne orzekanie Sędziego mieści się w ramach jego niezawisłości. Jedynie można by krytycznie ocenić sporządzone uzasadnienie w sprawie. Jeżeli Sąd I Instancji zamierzał wydać niejako nowatorski wyrok w sprawie, odbiegający od wyroków Sądu Najwyższego i wyroków sądów apelacji warszawskiej, winien on był szerzej uzasadnić swoje stanowisko, co nie zostało uczynione.

Poniżej poglądowo informacja o wyroku Sądu I instancji, który został zmieniony przez Sąd II instancji na skutek skutecznej apelacji wniesionej przez Kancelarię.

„25 czerwca 2021 r. XXV Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 641/19) oddalił powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank w sprawie umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. d. Noble Bank S.A. Zdaniem Sądu umowa jest ważna, ponieważ określa kwotę kredytu, bank nie ustalał w sposób dowolny tabeli kursów walut, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. Zdaniem Sądu kredytobiorcy zostali w sposób właściwy poinformowani o ryzyku kursowym, a klauzule indeksacyjne zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wola-Sroka oraz adw. Jacek Czabański Wolna-Sroka Sp.p.