Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt V ACa 945/21(SSA Robert Obrębski) oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) sygn. IV C 2465/20 z dnia 4 sierpnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna
2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa narusza naturę stosunku zobowiązaniowego oraz art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego, więc należało stwierdzić jej nieważność.
Jako dodatkowy argument do nieważności należy uznać bezskuteczność klauzul indeksacyjnych, które w ocenie sądu są głównym świadczeniem stron.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.