Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r.

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r., spłata bezpośrednio w CHF na podstawie umowy!

31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 306/20, SSA Agata Wolkenberg) oddalił apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. XXV C 2120/19 (SSR del. Kamil Gołaszewski) ustalającego nieważność umowy PKO BP (d. Nordea z czerwca 2011 r.) na kwotę 800.000 tys. PLN i zasądzającego na rzecz kredytobiorców ponad 190 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lipca 2017 r.

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawa jest o tyle nietypowa, że dotyczy umowy kredytu z czerwca 2011 r., na podstawie której kredytobiorcy mogli spłacać kredyt bezpośrednio w CHF.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna- Sroka Sp.p.