Prawomocna nieważność umowy PKO BP (d. Nordea)!

Dnia 28.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; sygn. V ACa 746/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 2013/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu denominowanego z grudnia 2006 r. (d. Nordea) jest nieważna.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku w przeważającym zakresie. Sąd oddalił jedynie roszczenie odsetkowe od kwoty 456.306,61 zł w związku ze zgłoszonym przez bank zarzutem zatrzymania na rozprawie przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w PLN.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Kredytobiorcy oczywiście będą składać skargę kasacyjną w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.