Prawomocna nieważność umowy Millennium

W dniu 2 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur, sygn. I ACa 23/21, na skutek apelacji Banku Millennium S.A od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2020 r. sygn. XXIV C 532/17 (SSO Tyszka) w:

1. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 2 częściowo w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty zasądzonej za okres od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia zapłaty, (data złożenia zarzutu zatrzymania przez bank, uznając jednocześnie zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank)

3. oddala apelację w pozostałej części,

4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu została uznana za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule indeksacyjne. W ocenie Sądu, klauzule zawarte w umowie są abuzywne, gdyż:- powód jest konsumentem,- klauzule nie były indywidualnie uzgadniane,- klauzule stanowią główne świadczenie, jednakże nie zostały sformułowane w sposób jasny,- klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interesy konsumenta.Wyeliminowanie klauzul prowadziło do upadku umowy, gdyż na dzień zawarcia umowy, brak było przepisu umożliwiającego uzupełnienie umowy. Sąd uznał, że Bank w sposób prawidłowy złożył zarzut zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.