Prawomocna nieważność umowy mBank

Prawomocna nieważność umowy mBanku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 maja 2022 r. sygn. akt V ACa 637/21 (SSA Robert Obrębski) na skutek apelacji obu stron:
I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 czerwca 2021 r. (sygn. akt II C 787/18) w ten sposób, że:
1) ustalił, że umowa zawarta przez powoda z BRE Bank S.A. we wrześniu 2008 r. jest nieważna;
2) zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 203.774,63 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 września 2018 r. do dnia zapłaty;
3) uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania;
II. oddalił apelację banku;
III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają pozwany bank, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie:
1) oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy;
2) ustalił bezskuteczność klauzul indeksacyjnych;
3) zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 133.713,88 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 września 2018 r. do dnia zapłaty;
4) kosztami procesu w całości obciążył pozwany bank.

Apelację wniosły obie strony.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa narusza naturę stosunku zobowiązaniowego oraz art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego, więc należało stwierdzić jej nieważność.

Jako dodatkowy argument do nieważności należy uznać bezskuteczność klauzul indeksacyjnych, które w ocenie sądu są głównym świadczeniem stron.

Sąd wyjaśnił również, że nie jest zwolennikiem teorii dwóch kondykcji, jednak ma świadomość orzecznictwa SN w tym zakresie, stąd zasądzenie na rzecz kredytobiorcy łącznie kwoty 337.488,51 PLN.

Jednocześnie, celem zabezpieczenia interesu banku, zasadne jest uwzględnienie zarzutu zatrzymania. W ocenie sądu umowa kredytu jest umową wzajemną i zarzut w tej sprawie jest skuteczny.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski