Prawomocna nieważność umowy mBank! Odsetki do wezwania przedsądowego!

W dniu 2 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Małgorzata Sławińska, sygn. I ACa 236/22) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 607/19) z dnia 20 grudnia 2021 r. ustalającego nieważność umowy d. BRE Bank S.A. z sierpnia 2008 r. a także zasądzającego na rzecz powoda roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd I instancji oddalił jednak roszczenie dotyczących spłat dokonanych przez kredytobiorcę powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu. W tym zakresie strona powodowa wniosła apelację, która została uwzględniona przez Sąd Apelacyjny. Tym samym Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda dalszą kwotę 7.012,04 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od maja 2019 r. do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem I instancji, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, a umowa kredytu po ich usunięciu nie może być dalej wykonywana, co prowadzi do jej upadku.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.