Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A.

Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21 (SSO del. Anna Strączyńska) na skutek apelacji obu stron:
I. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 czerwca 2021 r. (I C 1478/19) w zakresie stwierdzającym nieważność umowy kredytu zawartej w czerwcu 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzającym na rzecz powoda od banku kwotę 24.543,22 CHF;
II. zmienił wyrok w zakresie oddalającym powództwo i zasądził od banku na rzecz powoda dodatkowe 14.047,71 PLN oraz 1.129,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
III. ustalił, że powód wygrał proces w 100%;
IV. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 4.050 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego w drugiej instancji;
V. sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ze strony banku.
W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, powołując się na aktualne orzecznictwo TSUE, że częściowe oddalenie roszczenia o zapłatę przed sądem pierwszej instancji było błędne, bowiem nie można liczyć biegu terminu przedawnienia od chwili zawarcia umowy.
Dlatego Sąd Apelacyjny, na skutek apelacji kredytobiorcy, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie oddalającym powództwo i uwzględnił je w całości.
Jednocześnie apelacja banku została oddalona.
W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, których eliminacja musi doprowadzić do upadku całej umowy. Wniosek ten wynika z faktu, że po eliminacji klauzul indeksacyjnych, powstaje luka, która nie może być wypełniona żadnymi przepisami ustawowymi. Umowy nie da się wykonywać, ponieważ nie ma kursu właściwego do indeksacji.
Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, ponieważ zarzut zatrzymania może być podniesiony tylko w ramach umów wzajemnych, a umowa kredytu taką umową nie jest.
Nadto sąd zwrócił uwagę, że roszczenie banku o zwrot kapitału jest nadal zabezpieczone hipoteką, co również wyklucza zarzut zatrzymania, który również ma na celu zabezpieczenie spełnienia świadczenia.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.