Prawomocna nieważność umowy Eurobanku

W dniu 15 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 130/21; SSA Przemysław Kurzawa) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 listopada 2020 r. (IV C 2338/20; SSO Monika Włodarczyk) i ustalił, że umowa kredytu d. EFG Eurobank Ergasias z lipca 2008 r. jest nieważna. Sąd na skutek apelacji powoda zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 154.049,74 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 stycznia 2022 r. (data złożenia oświadczenia) do dnia zapłaty (na skutek apelacji powoda od teorii salda), ale z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank, to jest z obowiązkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kredytu. Sąd zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że kosztami procesu w całości obciąża Raiffeisen Bank International A.G. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Po wydaniu wyroku Bank złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku, który został oddalony postanowieniem Sądu Apelacyjnego z dnia 1 marca 2022 r. Postanowienie jest niezaskarżalne.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.