Prawomocna nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w Gdańsku

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku sygn. akt I ACa 885/21 (SSA Jakub Rusiński):

I. utrzymał w mocy ustalenia nieważności umowy GE Money Bank S.A. ze stycznia 2007 r.;

II. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 30 czerwca 2021 r. sygn. akt XV C 1289/20 w ten sposób, że zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 86.864,36 PLN oraz 26.705,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

W ustnych motywach uzasadnienia sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są abuzywne. Klauzule dotyczą głównego świadczenia stron, dlatego ich eliminacja prowadzi do nieważności umowy.Sąd szeroko wyjaśnił, że par. 17 Umowy stanowi jednorodną klauzulę i nie sposób podzielić jej na kurs średni NBP oraz marżę banku, jak chciałby tego bank. Taki zabieg jest niemożliwy, z uwagi na jednorodność warunku umowy, cel społeczno-gospodarczy umowy oraz brak funkcji odstraszającej takiej sankcji. Sąd nie uwzględnił również zarzutu zatrzymania zgłoszonego na etapie postępowania apelacyjnego. Zdaniem Sądu rację ma kredytobiorca, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, więc zarzut zatrzymania nie może być skutecznie podniesiony. Dodatkowo bank nie wezwał kredytobiorcy do zwrotu kwoty kredytu, więc roszczenie jest niewymagalne, co wyklucza zarzut zatrzymania. Sąd zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę o około 200 zł oraz w zakresie odsetek, po weryfikacji stanu faktycznego. Zmiana wyroku była nieznaczna, dlatego bank w całości został obciążony kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny, jedna zapewne bank złoży skargę kasacyjną.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Maciej Zaborowski oraz adwokat Fabian Orłowski.