Prawomocna nieważność umowy dawnego Fortis Banku

20.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 166/22; SSA Małgorzata Kuracka), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r., (sygn. akt XXVIII C 128/21) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r., a także zasądzający kwotę prawie 520.000,00 PLN.

Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy, tj. od 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.
Postępowanie w obu instancjach trwało łącznie 19 miesięcy. Bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

To już 219 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka.