Prawomocna nieważność umowy d. Getin Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2022 r. (VI ACa 718/21; SSA Tomasz Pałdyna) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2021 r. (XXVIII C 2227/21, SSO Piotr Grenda), ustalającego nieważność umowy kredytu d. Getin Bank S.A. z kwietnia 2008 r. i zasądzającego na rzecz powodów ponad 160 tys. PLN. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja banku jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom pozwanego zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji.

Warto dodać, iż bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu dotyczące kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, które zostało uznane przez Sąd Apelacyjny. Bank w oświadczeniu o potrąceniu uwzględnił odsetki ustawowe za opóźnienie od 2018 r. do dnia dokonania potrącenia.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.