Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (V ACa 1626/22; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Mariusz Nowicki, SSA Mariusz Wicki) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 października 2022 r. (XV C 1910/20; SSO Wojciech Włosiński) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz w zakresie roszczenia o zapłatę i zasądzającym na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w niewielkim zakresie, zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonej kwoty od dnia 27 stycznia 2021 r. (doręczenie odpisu pozwu), zamiast od dnia 28 listopada 2020 r.

W ustnych motywach wyroku sąd apelacyjny zgodził się z twierdzeniami powodów, zgodnie z którymi zawarta umowa kredytu zawierała klauzule niedozwolone odnoszące się do mechanizmu indeksacji, których usunięcie z umowy powoduje jej upadek. Nadto sąd wskazał, że powodowie nie zostali prawidłowo pouczeni o ryzyku walutowym, co również wskazuje na nieuczciwy mechanizm indeksacji, ponieważ powodowie nie byli w pełni świadomi ekonomicznych skutków zawarcia umowy.

Sąd nie podzielił stanowiska banku, zgodnie z którym umowę można utrzymać w mocy poprzez zachowanie indeksacji do kursu średniego NBP i wyeliminowanie marży banku. Sąd apelacyjny stoi na stanowisku, że zabieg podziału klauzuli indeksacyjnej na dwie części i usunięcie marży banku jest niedopuszczalny, ponieważ marża banku nie odnosi się do żadnego odrębnego zobowiązania. W konsekwencji sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.

Sąd apelacyjny obciążył Bank BPH S.A. kosztami postępowania apelacyjnego zasądzając na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, przyjmując, że zarzut jest niedopuszczalny na tle rozliczenia umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzą dr adw. Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.