Prawomocna nieważność umowy d. BRE Banku. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, sygn. akt VI ACa 53/23):

1) zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że oddalił odsetki za okres od upływu terminu z wezwania do zapłaty do czasu odebrania przez Sąd I instancji oświadczenia po pouczeniu (7 miesięcy),

2) oddalił apelację pozwanego w pozostałej części,

3) nie uwzględnił zarzutu zatrzymania,

4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 9855/23, SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z lipca 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów prawie 175 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.

Pozwany na etapie postępowania apelacyjnego podniósł zarzut zatrzymania, który nie został uwzględniony z uwagi na wydany przez TSUE wyrok z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie C 424/22.

W zakresie odsetek Sąd zmienił datę początkową naliczania odsetek i wskazał, że opowiada się za uchwałą SN w zakresie bezskuteczności zawieszonej wymagającej jasnej deklaracji konsumenta o chęci ustalenia nieważności złożonej po uprzednim pouczeniu przez Sąd. Tym samym Sąd zignorował m.in. stanowiska TSUE w zakresie braku konieczności składania oświadczeń o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy wyrażonych chociażby w postanowieniu z dnia 3 maja 2024 r. (C-348/23) oraz wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. (C-140/22).

Wyrok jest prawomocny. Z uwagi na wysokość oddalonych odsetek (ok. 7 tys. PLN) powodowie nie będą mogli złożyć skargi kasacyjnej. Natomiast bank będzie miał prawo złożyć skargę do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.

Postępowanie toczyło się 20 miesięcy w II instancji, a łącznie 34 miesiące.