Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. (d. GeMoney Bank)

W dniu 3 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek; I ACa 420/22), w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wydał wyrok, w którym:

I. Zmienił zaskarżony wyrok w pkt II częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 297.317,80 PLN, od kwoty 41.804,31 CHF od dnia 12 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty oraz zastrzegł, że zapłata zasądzonych kwot głównych nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów na rzecz pozwanego banku kwoty 615.603,80 PLN
II. Oddalił apelację w pozostałym zakresie.
III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w całości podziela stan faktyczny ustalony w sprawie przez Sąd I Instancji. Jednocześnie Sąd uznał, że umowa kredytu jest umową wzajemną a pozwany bank skutecznie złożył w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania, wskutek czego powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie zostało oddalone.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.