Prawomocna nieważność umowy BGŻ z kursem negocjowanym do wypłaty, odsetki od wezwania przedsądowego!

21 lipca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 222/22; SSA Małgorzata Sławińska) w całości oddalił apelację pozwanego banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 grudnia 2021 r. (XXVIII C 1645/21 SSO Paweł Krekora) ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego z października 2007 r. zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd uznał szeroko ujęte w umowie ryzyko walutowe (rozumiane też jako postanowienia wprowadzające waloryzację kredytu) jako postanowienia abuzywne, przede wszystkim z uwagi na fakt niespełnienia przez pozwanego wysokich standardów poinformowania kredytobiorców o ryzyku kursowym.

Sąd w szczególności wskazał, że na ocenę abuzywności nie wpływa ustalenie przez strony kursu po jakim został przeliczony kredyt przy wypłacie. W tej sytuacji bowiem nie można mówić, że negocjacjom podlegały postanowienia umowy, a więc zostały spełnione przesłanki zawarte w art 385(1) kc. Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji, że wyeliminowanie postanowień abuzywnych z umowy prowadzi do upadku całej umowy.

Co też ciekawy pozwany wnosił o uchylenie wyroku Sądu I Instancji jako, że Sędzia orzekający w sprawie został wybrany przez „nowy” KRS. Jednak Sąd jednoznacznie wskazał, że w prawodawstwie polskim nie ma przesłanek, aby na tej podstawie uchylić wyrok czy też stwierdzić jego nieważność

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.