Prawomocna nieważność Getin Bank

18 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 213/18; SSA Grażyna Kramarska) wydał wyrok w sprawie umowy kredytu Getin Banku, rozpoznając apelację kredytobiorcy od wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17; SSR del. Kamil Gołaszewski).

Sąd Okręgowy uznał, że umowa jest nieważna, ale oddalił roszczenie o zapłatę – było to jedno z pierwszych zastosowań w praktyce tzw. teorii salda. Pozew nie zawierał odrębnego roszczenia o ustalenie, gdyż wówczas sądy uważały, że takie roszczenie jest niedopuszczalne.

Apelację złożył kredytobiorca. Po 4 latach postępowania przed Sądem Apelacyjnym (skarga na przewlekłość do SN nie przyniosła rezultatu), Sąd wydał wyrok, w którym uznał, że umowa jest nieważna, a Sąd I instancji powinien był zasądzić zwrot rat na rzecz kredytobiorcy. Jednak ponieważ bank w toku postępowania apelacyjnego złożył zarzut potrącenia kwoty dochodzonej przez kredytobiorcę z kwotą należną bankowi z tytułu zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, to roszczenie kredytobiorcy wygasło.

W rezultacie sąd oddalił apelację, ale bank został obciążony kosztami procesu za I i II instancję.

Ta sprawa pokazuje jak bardzo zmieniało się nastawienie sądów do roszczeń kredytobiorców w toku tych wszystkich lat.

Teraz na podstawie wyroku będzie można żądać usunięcia hipoteki, ale w drodze osobnego powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.