Prawomocna nieważność dwóch umów Getin Noble Bank S.A.! Odniesienie się do kwestii wynajmu nieruchomości i statusu konsumenta

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie o sygn. akt V ACa 196/22 wydał wyrok, w którym, co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. (sygn. akt II C 1555/19) ustalającego nieważność umów kredytów indeksowanych zawartych z Getin Bank S.A. w kwietniu 2005 r. i sierpniu 2006 r.

Sąd Apelacyjny uwzględnił jednak zarzut potrącenia zgłoszony przez bank co do kwoty faktycznie wypłaconych kredytów i oddalił powództwo o zapłatę, zasądzając jednocześnie odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 276.291,45 PLN od dnia 8 października 2020 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Sprawa była o tyle ciekawa, iż w sprawie bank mocno kwestionował status konsumenta. Wskazane mieszkania były bowiem wynajmowane, a w pierwszym z mieszkań kredytobiorca nigdy nie zamieszkał z uwagi na zmianę jego planów życiowych. Sąd Apelacyjny uznał jednak, iż zasadnicze znaczenie miał zamiar przeznaczenia wskazanych mieszkań na cele mieszkaniowe.

Sąd Apelacyjny wskazał jednak, że nawet gdyby nieruchomości były zakupione w celu powiększania majątku powoda i z bezpośrednim zamiarem ich wynajęcia, to powodowi i tak przysługiwałby status konsumenta. Konsument ma bowiem prawo do pomnażania swojego majątku i nie traci z tego tytułu statusu konsumenta.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.