Oddalenie powództwa przeciwko DNB Bank Polska

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska) oddalił powództwo kredytobiorców w sprawie przeciwko DNB Bank Polska. Powodowie zawarli w 2010 r. umowę kredytu indeksowanego do EUR. Zdaniem Sądu w tamtym okresie czasu wszystko już było wiadome na temat kredytów powiązanych z walutą obcą. W 2008 r. nastąpił istotny wzrost kursu franka szwajcarskiego i wszyscy, którzy mieli takie umowy w 2008 r. doświadczyli na własnej skórze w jaki sposób może zmaterializować się ryzyko. Wówczas został również sporządzony raport dotyczący spreadów. Wszczęto też wówczas proces legislacyjny dotyczący prawa bankowego i zmiany przepisów dotyczących kwestii spreadów i kursów walut ustalanych przez banki.Powodowie w niniejszej sprawie otrzymali wystarczającą i prawidłową informację o ponoszeniu ryzyka walutowego. Otrzymali symulację obrazującą w jaki sposób wysokość kursu może wpłynąć na wysokość ich raty, a także na ich zadłużenie w walucie polskiej. Powodowie otrzymali wyczerpujący zakres informacji co do zasad funkcjonowania kredytu indeksowanego do waluty obcej – załącznik nr 6 do umowy, gdzie wskazano w jaki sposób następuje wypłata kredytu i w jaki sposób następuje spłata kredytu, a także w jaki sposób bank oblicza swoje kursy, że stosuje kurs średni, że stosuje spread oraz w jakiej wysokości jest ten spread i bez problemu powodowie mogli obliczyć sobie kurs waluty, który stosował bank zarówno przy wypłacie, jak i spłacie kredytu – sąd powołuje się tu na ostatnie orzeczenia TSUE dotyczące świadomości, wiedzy dotyczącej i ryzyka i tworzenia tabel kursowych przez banki. Co więcej w okolicznościach niniejszej sprawy powodowie mieli możliwość zarówno wypłaty, jak i spłaty w walucie obcej, a postanowienia te były sformułowane w sposób prosty, zrozumiały, jednoznaczny. W sytuacji kiedy to konsument ma możliwość dokonania wyboru czy chce korzystać z kursów banku ogłaszanych w tabelach czy też chce nabywać walutę na wolnym rynku (a taką możliwość umowa dawała od samego początku) nie można mówić o rażącym naruszeniu interesów konsumenta i o rażącej nierównowadze praw i obowiązków stron umowy. Co więcej powodowie mieli wcześniej zaciągnięty kredyt w walucie obcej i doświadczyli ryzyka na własnej skórze. Powód przesłuchiwany na rozprawie bagatelizował to ryzyko, twierdząc że wzrost kursu franka szwajcarskiego nie był tak istotny, gdzie wtedy w 2008 r. nastąpił pierwszy taki istotny wzrost nie tylko kursu franka szwajcarskiego, ale również USD i EUR, albowiem upadek Lehman Brothers zatrząsł całym rynkiem (nie tylko rynkiem szwajcarskim) i nie tylko rynkiem polskim, bo to przekłada się na stabilność kursu złotego.

Sąd obciążył powodów kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 10.800 zł. Wyrok jest nieprawomcny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.