Oddalenie powództwa dotyczącego umowy d. Kredyt Banku


W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk, I C 2911/20), wydał wyrok, w którym:


I. oddalił powództwo w całości wywiedzione przeciwko Santander Bank Polska S.A.;

II. ustalił, że powód przegrał proces w 100% – a szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku 


W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd doszedł do przekonania, że brak jest podstaw do uwzględnienia roszczeń zawartych w pozwie. W ocenie Sądu umowa jest ważna i nie zawiera klauzul abuzywnych. Brak jest podstaw do ustalenia jej nieważności i zasądzenia dochodzonych przez powoda kwot. 

Nadto, zdaniem Sądu klauzule, na które powoływała się strona powodowa – rażąco nie naruszają interesów konsumenta.

Strona powodowa oczywiście wywiedzenie apelację.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.