Nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;
3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.
W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powódki zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.
Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 15 dnia po doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.