Nieważność umowy Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Łężna) w sprawie o sygn. akt I C 218/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodem, a pozwanym Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sprawa dotyczyła umowy kredytu ze stycznia 2008 r.
  2. zasądził do pozwanego na rzecz powoda kwotę 675.519,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 13.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.