Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie (SSO Agnieszka Gradowska-Okrój, I C 153/20), wydał wyrok, w którym:


I. ustalił nieważność umowy kredytowej Santander Consumer Bank;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 423.657,83 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień);

IV. ustalił, że pozwany przegrał proces w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd uznał, że wskazane przez powodów postanowienia umowy były abuzywne, a nadto ryzyko kursowe oraz walutowe zostało przerzucone w całości na konsumentów, co jest rażącym naruszeniem równości stron.

Wobec unieważnienia umowy – należało orzec o zwrocie kwot wpłaconych przez powodów na rzecz pozwanego.

W przedmiocie oddalenia powództwa – dotyczy ono jedynie roszczenia odsetkowego za 1 dzień tj. 17 stycznia 2020 r. Roszczenie stało się wymagalne dzień później.

Sąd uznał, że strona pozwana przegrała proces w całości, stąd orzeczono o kosztach jak w pkt IV wyroku. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.