Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 23 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj, XXVIII C 4381/21), wydał wyrok, w którym:

I. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego o zapłatę:

– kwoty 138.816,09 PLN

– ustawowych odsetek za opóźnienie od kwoty 138.816,09 PLN od dnia 29 września 2017 r. do dnia zapłaty 

– kwoty 3.778,52 CHF 

– co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 59.189,52 CHF za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 15 stycznia 2024 r.

– co do odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 3.778,52 CHF za okres od dnia 16 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty

II. ustalił nieważność umowy kredytowej;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 55.411,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty; 


IV. zasądza od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 14.668,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd uwzględnił powództwo w przeważającej części – w jakiej zostało podtrzymane.

W ocenie Sądu złożone przez nas cofnięcie było skuteczne i w tym zakresie umorzono postępowanie. 

Umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej abuzywne klauzule przeliczeniowe.

Sąd zasądził na rzecz powodów kwoty, które były przez nich dochodzone – po cofnięciu pozwu. 

Potrącenie skutkowało spełnieniem świadczenia w trakcie procesu, a zatem należało kosztami procesu w całości obciążyć pozwany bank. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.