Nieważność umowy Raiffeisen International

W dniu 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 268/21; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność i w tym zakresie zasądził odsetki od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził również od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p