Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 5973/22) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu z marca 2007 r. stała się niemożliwa do wykonania w całości, a zatem jest nieważna

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 354.591,47 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24.04.2023 r. do dnia zapłaty.

III. sąd dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, ponieważ wymienione postanowienia umowy i regulaminu odsyłają do tabeli kursowej banku, a tym samym uprawniają bank do swobodnego ustalania wysokości zadłużenia, co w świetle art. 385(1) k.c. oznacza, że są niedozwolone. Jednocześnie zdaniem sądu nie ma znaczenia, w jaki sposób bank nadużywał tych postanowień, wobec czego sposób późniejszego wykonywania umowy nie ma wpływu na ich ocenę. Po usunięciu ich z umowy, nie ma możliwości dalszego jej wykonywania.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.