Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1860/21 wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa Banku Raiffeisen (d. EFG Eurobank Ergasias) w kwietnia 2006 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 178.034,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia 25 maja 2023 r., z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 686.070,69 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
  4. Zasądził tytułem zwrotu kosztów procesu od pozwanego a rzecz powodów kwotę 16.068 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.