Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, XXVIII C 15737/23), wydał wyrok, w którym:


I. ustalił nieważność umowy kredytowej;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 76.322,01 PLN oraz 12.072,86 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;

III. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie;

IV. obciążył pozwanego w całości kosztami postępowania, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu


W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd wskazał, że umowa kredytowa wykracza poza zasadę swobody kształtowania umów, zawiera klauzule abuzywne, a świadczenia główne stron jest kształtowane jednostronnie przez bank. Umowa powinna zostać uznaną za nieważną.

Z uwagi na cofnięcie powództwa (ograniczenie) – Sąd zasądził kwoty wskazane w pkt II wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Postępowanie zostało umorzone w zakresie w jakim powodowie cofnęli pozew pismem z dnia 15 marca 2024 r. 

Koszty postępowania w całości poniesie strona pozwana. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.