Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Urszula Wiercińska, VI ACa 1578/22) wydał wyrok, w którym:

I. zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 w ten sposób, że „zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, a na rzecz powódki kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty

II. oddala powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. 

III. oddala apelację w pozostałym zakresie;

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4050 PLN oraz na rzecz powódki 4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

W ocenie Sądu Apelacyjnego – Sąd I instancji prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, a Sąd II instancji podziela te ustalenia w zakresie odnoszącym się do art. 385 (1) k.c. Jedynym błędem Sądu I instancji jest nieuznanie, że klauzule abuzywne nie regulują głównych świadczeń stron – co wynika z niespójnego w tym zakresie uzasadnienia wyroku.

Mając na uwadze powyższe – umowa kredytowa prawidłowo została uznana za nieważną.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego – Sąd I instancji nieprawidłowo określił datę wymagalności roszczenia. Sąd uznaje, że strona powodowa wypowiedziała się co do ważności umowy dopiero w modyfikacji powództwa – dlatego też odsetki ustawowe na opóźnienie należą się od daty doręczenia modyfikacji bankowi + 14 dni tj. 6 stycznia 2022 r. 

Sąd Apelacyjny dokonał modyfikacji sposobu zasądzenia. Wspólności majątkowej między powodem a powódką nie ma – a zatem wobec ustalenia, że spłaty dokonywane były po 1/2 – w ten sposób należało zasądzić dochodzone roszczenia od pozwanego. 

Zarzut zatrzymania nie zasługiwał na uwzględnienie – a to z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo TSUE – zwłaszcza z orzeczenie z 8 maja 2024 r.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.