Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 17 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 15778/23, SSO Dorota Stokowska-Komorowska) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z grudnia 2007 r. zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powódki kwotę 145.707,6 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16.01.2020 r. do dnia zapłaty;
  3. Ustala zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.