Nieważność umowy Raiffeisen


W dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Diana Chodkowska;  XXVIII C 3987/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu z 29 sierpnia 2008 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a powodami w dniu 1 września 2008 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującego w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powodów łącznie kwotę 373.887,47 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty. 

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty w tym kwotę 10.800,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd w pełni podzielił stanowisko powodów i uznał powództwo w całości pomimo podnoszenia kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez powoda. Sądu uznał, że w chwili zawierania umowy powodowie byli konsumentami a późniejsze zarejestrowanie działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Odsetki od kwoty, której żądali powodowie zostały zasądzone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Sąd zgodnie z orzecznictwem TSUE nie uznał zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.