Nieważność umowy pożyczki zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 2945/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa o pożyczkę hipoteczną z 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 marca 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (dot. części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie ze względu na inną datę początkową obliczania tych odsetek),

IV. ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda całości poniesionych przez niego kosztów procesu, zgodnie z zasadą opisaną w art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem powód uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.