Nieważność umowy PKO BP

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 315/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 96.843,38 CHF – przy czym wykonanie świadczenia jest uzależnione od zapłaty przez powodów na rzec pozwanego kwoty podniesionej przez pozwanego w zarzucie zatrzymania, który to przez Sąd został uwzględniony;

III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił (roszczenie odsetkowe od 3.01.24 do dnia zapłaty)


IV. umorzył postępowanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od kwoty wskazanej w pkt I wyroku od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia 2 stycznia 2024 r. (cofnięcie na rozprawie 10.04.24) 

V. zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd stwierdził nieważność umowy – przemówił za tym fakt, że po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych umowa nie będzie możliwa do wykonania. W ocenie Sądu klauzule określały główne świadczenia stron, które nie były indywidualnie uzgadniane z kredytobiorcami.

Wobec nieważności umowy – żądane przez powodów roszczenie podlega zwrotowi na ich rzecz. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.