Nieważność umowy PKO BP

W dniu 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (SSO Marcin Dudzik) w sprawie o sygn. akt I C 1473/22 wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu własny kąt hipoteczny zawarta z PKO BP w styczniu 2008 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 175.158,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty
  3.  Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek)
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.