Nieważność umowy PKO BP

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1341/19 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu własny kąt hipoteczny zawarta z PKO BP w październiku 2008 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 201.399,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
  4. Ustalił, że koszty procesu w całości ponosi pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.