Nieważność umowy Pekao S.A. (wzorzec umowy dawnego BPH)

W dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. XXVIII C 2175/21) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu Banku BPH z marca 2005 r. jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A.  na rzecz powódki kwotę 107.039,33 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 listopada 2021 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.