Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007 r.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Joanna Grzempka) wydanym w sprawie o sygn. akt I C 3251/23:

I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta 22 listopada 2007 r. między powodami a Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powodów 252.932,91 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do dnia zapłąty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów w częściach równych 11.834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w całości podzielił argumentację powodów o bezskuteczności klauzul przeliczeniowych i nieważności całej umowy kredytu. Sąd zwrócił szczególną uwagę na nierównomierny rozkład ryzyka kursowego oraz na jednostronność kształtowania zobowiązań stron przez bank w oparciu o klauzule przeliczeniowe. Umowa nie zawierała żadnych ograniczeń ani miarodajnych kryteriów w zakresie sposobu ustalania kursów przez bank. Wszystko to w połączeniu z niedopełnieniem przez bank obowiązków informacyjnych, jakich należy oczekiwać od podmiotu znacznie silniejszego ekonomicznie i bardziej doświadczonego na rynku usług finansowych od przeciętnego konsumenta, skutkowało upadkiem umowy kredytu, a wiec uwzględnieniem powództwa o ustalenie. Świadczenia powodów były nienależne (podstawa prawna świadczenia była nieważna), a to skutkowało uwzględnieniem powództwa o zapłatę. Sąd w całości obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi radca prawny Jakub Strojewski.

Postępowanie w I instancji trwało 6 miesięcy.