Nieważność umowy Millenium

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 15018/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w marcu 2008 r. przez powodów z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 113.406,48 PLN oraz 69.980,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od:

a) kwoty113.406,48 PLN oraz kwoty 49.002,25 dnia 27 marca 2018 r. do dnia zapłaty;

b) kwoty 20.978,29 CHF od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że mechanizm ustalania kursu waluty na podstawie tabel kursowych banku jest niedozwoloną klauzulą umowną. Klauzula tego rodzaju zdaniem Sądu jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interes konsumenta jak również równowagę kontraktową stron. Sąd ocenił, że dalsze obowiązywanie takiej umowy po usunięciu z niej nieuczciwych warunków jest niemożliwe, gdyż umowa taka, przekształciłaby się w zupełnie inny stosunek prawny, niewątpliwie nie objęty zgodnym zamiarem czy też wolą stron.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie w jakim Sąd nie uwzględnił roszczenia o zapłatę solidarną i zasądził świadczenie w sposób łączny do majątku wspólnego powodów, gdyż są oni małżeństwem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.