Nieważność umowy mBanku

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska; IV C 1454/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z grudnia 2006 r. pomiędzy powodami a BRE Bankiem S.A. w Warszawie obecnie mBankiem S.A. w Warszawie wobec tego że umowa jest nieważna

II zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 286.003,57 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1000 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że Sąd przyjął w całości argumentację strony powodowej odnoszącą się do zapisów abuzywnych w treści zawartej w 2006 r. umowy. Treść i istota tych zapisów uniemożliwia w ocenie Sądu usunięcie ich z przedmiotowej umowy w związku z czym należy przyjąć, że umowa jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.