Nieważność umowy mBanku

W dniu 3 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, XXIV C 2624/20), wydał wyrok, w którym:


I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku;

II. zasadził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 340.324,56 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień);

IV. zasądził na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu – szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu;


W ustnych motywach rozstrzygnięcia:

Sąd całkowicie podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie żądania nieważności umowy kredytowej. Umowa zawierała klauzule abuzywne, po których usunięciu – umowa nie mogła zostać utrzymana w mocy.

Powództwo co do roszczenia o zapłatę – należało uwzględnić wobec unieważnienia umowy.


Sąd uznał, że strona pozwana przegrała proces w całości, stąd orzeczono o kosztach jak w pkt IV wyroku. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Jakub Strojewski z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.