Nieważność umowy mBanku

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Kaszak; XXVIII C 3504/21), wydał wyrok, w którym:

I. umorzył postępowanie co do roszczenia o ustalenie;

II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 178.122,05 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 42.267,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 39.969,65 CHF od dnia 17 lutego 2021 do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie, tj. od kwoty 2.298,15 CHF od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia zapłaty;

IV. oddalił powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie;

V. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powoda kwotę 2.227,69 PLN tytułem stosunkowego rozliczenia kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd przesłankowo stwierdził nieważność spornej umowy kredytu z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne.

Sąd umorzył postępowanie w zakresie roszczenia o ustalenie wobec cofnięcia przez powodów pozwu w części w związku z dokonanym potrąceniem oraz całkowitą spłatą kredytu. Ponadto Sąd oddalił w nieznacznej części roszczenie odsetkowe oraz roszczenie o zasądzenie żądanych kwot, wskazując, że powodom nie przysługuje zwrot składek na tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Sąd I instancji stwierdził, że cofnięcie roszczenia o ustalenie nastąpiło po wielu latach procesu i to spowodowało stosunkowe rozliczenie kosztów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.