Nieważność umowy mBanku

W dniu 16 maja 2024 r. Są Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Tarapata) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy mBanku z kwietnia 2007 r.
  2. Zasądził od pozwanego na rzez powoda 275.751,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
  4. Ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że powód posiadał status konsumenta. Klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie kredytu stanowią klauzule abuzywne, które prowadzą do nieważności umowy.

Dodatkowo umowa jest również nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, sprzeczna z art. 353(1) k.c., jak również sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie kwoty 1.100 zł zgodnie z wyliczeniem biegłego w zakresie sumy spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.