Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 16888/21):
I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z października 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości;  II. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 222.552,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
IV. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż umowa jest nieważna, ponieważ pozwany posiadał całkowitą dowolność w kształtowaniu kursów wymiany walut.

Umowa zawiera postanowienia niedozwolone, na mocy których pozwany w sposób arbitralny ustalał wysokość kursów mających zastosowanie w toku wykonywania umowy, których wyeliminowanie z umowy prowadzi do uznania jej za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.