Nieważność umowy mBank

W dniu 21 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt; III C 1655/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2006 r. zawarta pomiędzy powodem a BRE Bank S.A. w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej mBank jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 303.406,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2022 r. do dnia zapłaty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w umowie zawartej pomiędzy pozwanym a powodem upatruje dwie podstawy jej nieważności.

Pierwszą podstawą jest art. 353(1) k.c. Zdaniem Sądu nie może być tak, że jedna strona do tego strona silniejsza ekonomicznie, która przygotowuje wzorzec umowy jednocześnie tak ten wzorzec konstruuje, że pozostawia sobie możliwość kształtowania świadczenia. Niedopełniony został również obowiązek informacyjny po stronie pozwanego gdyż nie jest wystarczające przedstawienie dokumentu do podpisania i podpisanie tego dokumentu przez kredytobiorcę.

Drugą podstawa to nieważność będąca skutkiem bezskuteczności kwestionowanych przez powoda jako abuzywnych postanowień zawartych w umowie. Klauzule walutowe zawarte w przedmiotowej umowie należy uznać za bezskuteczne gdyż naruszają w sposób rażący interes konsumenta. Zdaniem Sądu po wyeliminowaniu tych klauzul nie istnieje możliwość wykonywania tej umowy.

Niestety Sąd, zasądził odsetki za opóźnienie dopiero od dnia złożenia przez powoda oświadczenia o świadomości skutków nieważności. Sąd podkreślił, że data złożenia oświadczenia przez stronę powodową jest datą dla Sądu istotną i krytyczną zarazem, bo oświadczenie powoda tworzy stan wymagalności obu roszczeń jakie mogą się potencjalnie pojawić czyli roszczenie powoda dochodzenia zwrotu oraz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które może się pojawić a powód został o tym uprzedzony i mając o tym świadomość wyraził zgodę na unieważnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.